nhathuocphuongchinh's profile picture

nhathuocphuongchinh

  • joined 01/22/21
  • active 01/22/21

About Me

Nhà Thuốc Phương Chính được thành lập vào ngày 10/05/1988, được bệnh nhân đánh giá là nhà thuốc tây uy tín lâu năm nhất Hà Nội với hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn thuốc và sức khỏe lấy kim chỉ nam "Tư vấn đúng thuốc đúng bệnh" tuyệt đối...

Read more about this Bonanzler

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

Close modal window
New user signup information
Spinner

You may adjust your notification preferences at any time

Minimum 6 characters; at least one number and one capital letter

If you become a seller on Bonanza, this information will become part of your public profile